Restaurant

Gifts
& Vouchers

Podaruj swoim bliskim, pracownikom, partnerom biznesowym niezapomniane chwile w Restauracji Alpejskiej, przekazując im Voucher o wybranej wartości: 200,-, 300,-, 400,-

Podaj imię i nazwisko obdarowanej osoby.

Skontaktuj się z managerem restauracji pod numerem tel.: 786 088 999
lub e-mail: biuro@skiresort.com.pl
Voucher podarunkowy można odebrać w Recepcji Ski Resort.

Restaurant

Doskonały prezent Gifts & Vouchers


REGULAMIN Gifts & Vouchers

1. Voucher jest ważny przez okres 6 miesięcy od daty zakupu.

2. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na ekwiwalent pieniężny.

3. Data ważności Voucherów nie ulega przedłużeniu.

4. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.

5. Voucher może być zrealizowany wyłącznie w Restauracji Alpejskiej.

6. Voucher może być wykorzystany jednorazowo bez możliwości podziału.

7. Restauracja nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Użytkownikowi.

8. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymanego towaru lub usługi jest niższa niż wartość Vouchera.

9. Przy realizacji Vouchera Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania personelu Restauracji Alpejskiej o posiadaniu Vouchera przed wystawieniem rachunku.

10. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą, kartą kredytową, gdy wartość otrzymanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera.

11. Restauracja Alpejska ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:

Upłynął termin ważności Vouchera

Uszkodzenie Vouchera uniemożliwia odczytanie danych zapisanych na Voucherze.

14. Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

15. Restauracja zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Restaurację, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu.

16. Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Użytkownika Vouchera z momentem dokonania zapłaty.