Regulamin dla osób korzystających z Obiektu Ski Resort w Łodzi

Ski Resort Łódź (zwany dalej również Obiektem) powstał z myślą o osobach chcących podnieść poziom swojej sprawności fizycznej oraz umiejętności w zakresie jazdy na nartach oraz snowboardzie. Korzystanie z naszego Obiektu, podobnie jak uprawianie innych form sportowych, może nieść ze sobą niebezpieczeństwo wystąpienia kontuzji i urazów. Celem zapewnienia jak największej satysfakcji oraz zminimalizowania niebezpieczeństwa podczas przebywania na teranie naszego Obiektu, stworzyliśmy niniejszy regulamin, z którym należy się zapoznać i do zapisów, którego należy się stosować jak również do poleceń Personelu Obiektu.

ZASADY OGÓLNE

1. Ski Resort Łódź zarządza firma MTL. S.C. Katarzyna Kobierzycka, Mateusz Gaworski z siedzibą w Łodzi przy ul. Starorudzkiej 10B.
2. Z Obiektu korzystać mogą wyłącznie osoby (dalej Użytkownik), które uiściły opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem, w godzinach otwarcia Obiektu oraz zostały przeszkolone indywidualnie lub grupowo przez personel. Fakt odbycia przeszkolenia w zakresie użytkowania sprzętów znajdujących się w Obiekcie Użytkownik potwierdzi własnoręcznym podpisem na odpowiednim oświadczeniu.
3. Pobyt na terenie Obiektu oznacza znajomość oraz całkowitą akceptację niniejszego Regulaminu, potwierdzoną własnoręcznym podpisem lub w przypadku osób niepełnoletnich zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
4. Obiekt jest obiektem sportowo- rekreacyjnym, przeznaczonym dla wszystkich chętnych Użytkowników. Z Obiektu mogą korzystać osoby zwane dalej Użytkownikami: • które ukończyły 18 lat – samodzielnie, na własną odpowiedzialność; • które ukończyły 15 lat – pod opieką pełnoletniej osoby, na jej odpowiedzialność; • które nie ukończyły 15 lat – pod bezpośrednią opieką rodziców/prawnych opiekunów, za wyjątkiem grup zorganizowanych (szkół, stowarzyszeń, klubów sportowych itp.) będących pod bezpośrednią opieką wskazanego opiekuna, trenera lub wychowawcy.
5. Dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą korzystać z Obiektu wyłącznie pod stałą opieką rodzica, opiekuna prawnego lub w przypadku ich nieobecności – Trenera posiadającego zgodę władz Obiektu lub będącego pracownikiem Obiektu, posiadającego ich pisemną zgodę na udostępnionym przez Obiekt formularzu, w przypadku niedopełnienia formalności o których mowa, dzieci i młodzież nie zostaną dopuszczone do udziału w zajęciach na terenie Obiektu.
6. Osoby, u których wysiłek fizyczny może choćby potencjalnie powodować zagrożenie dla zdrowia i życia nie powinny w ogóle korzystać z Obiektu. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z Obiektu ze szczególną ostrożnością, po konsultacji ze swoim lekarzem.
7. Każdy użytkownik ćwiczy na terenie Obiektu na własną i wyłączną odpowiedzialność, świadomy zagrożeń oraz własnych umiejętności, możliwości i stanu zdrowia. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi Użytkownik.
8. Użytkownik jest świadomy i akceptuje to, iż Obiekt jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności za urazy, kontuzje i uszkodzenia ciała oraz ich skutki, powstałe na skutek korzystania i przebywania w obiekcie.
9. Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, że obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów należących do osób korzystających z obiektu.
10. Rodzice i opiekunowie prawni odpowiadają za wszelkie szkody na terenie Obiektu spowodowane przez Użytkownika, który nie ukończył 18 roku życia.
11. Chodzenie po konstrukcjach oraz przebywanie pod nimi jest ZABRONIONE.
12. Korzystanie z wszystkich urządzeń na terenie Obiektu musi odbywać się wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją, pod okiem instruktorów, przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Zabrania się z korzystania z urządzeń zlokalizowanych w Obiekcie niezgodnie z ich przeznaczeniem.
13. Personel Obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na teren Obiektu ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających lub w przypadku, gdy ilość osób korzystających stwarzałaby sytuację zagrożenia dla Użytkowników.

14. Do strefy ćwiczeń wchodzimy w stroju sportowym.
15. Nie wolno wnosić do stref ćwiczeń żadnych ostrych oraz luźnych przedmiotów, części garderoby i biżuterii mogących sprawiać trudności oraz stwarzać niebezpieczeństwo podczas ćwiczeń.
16. Podczas ćwiczeń i przebywania w strefie ćwiczeń kieszenie ubrań muszą być puste, nie wolno posiadać żadnych zbędnych przedmiotów oprócz przyborów i przyrządów zaakceptowanych przez personel Obiektu. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.
17. Napoje należy pozostawić i spożywać wyłącznie w wyznaczonej strefie.
18. Przed rozpoczęciem ćwiczeń zaleca się wykonanie rozgrzewki.
19. Na terenie Obiektu zabrania się wszelkiego postępowania zagrażającego bezpieczeństwu własnemu i innych użytkowników oraz stanowi sanitarno-higienicznemu Obiektu, w szczególności:
a) palenia tytoniu i używania otwartego ognia,
b) posiadania i zażywania jakichkolwiek innych używek oraz substancji odurzających,
c) żucia gumy i spożywania innych pokarmów podczas ćwiczeń,
d) wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
e) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu Obiektu,
f) niszczenia urządzeń i wyposażenia Obiektu,
g) wprowadzania zwierząt, pojazdów oraz przedmiotów utrudniających komunikację w Obiekcie i mogących zniszczyć nawierzchnię obiektu,
h) pozostawiania na urządzeniach jakichkolwiek przedmiotów i sprzętu,
i) prowadzenia działalności szkoleniowej i zarobkowej bez zgody kierownictwa Obiektu.
20. Osoby będące pod wpływem substancji zaburzających stan świadomości nie zostaną wpuszczone na teren Obiektu.
21. Wymaga się od korzystających z Obiektu kulturalnego zachowania wobec innych użytkowników oraz zachowania maksymalnej ostrożności podczas ćwiczeń. Osoby przebywające na terenie Obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w Obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń Personelu Obiektu mogą zostać usunięte z terenu Obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.
22. Rzeczy znalezione na terenie Obiektu należy przekazać Personelowi Obiektu. Rzeczy znalezione wydaje się po ich identyfikacji przez właściciela w okresie do trzech tygodni od daty ich znalezienia i oddania Personelowi.
23. Przebywający na Obiekcie muszą bezwzględnie stosować się do zapisów regulaminu oraz instrukcji i poleceń personelu Obiektu. Osoby łamiące zapisy regulaminu i lekceważące polecenia Personelu będą wypraszane z Obiektu bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów i jakiegokolwiek odszkodowania z tego powodu.
24. W przypadku zauważenia niebezpiecznego zachowania innych użytkowników Obiektu, naruszenia regulaminu lub zaistniałego wypadku, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Personel Obiektu.

PRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZASAD NIE GWARANTUJE UNIKNIĘCIA URAZÓW! DBAJ O BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE I INNYCH UŻYTKOWNIKÓW! NIE PRZECENIAJ SWOICH MOŻLIWOŚCI!